Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

paulinac26
paulinac26

April 16 2018

paulinac26
3223 8526 390

April 14 2018

paulinac26
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
paulinac26
paulinac26
4282 1902 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaarn arn
8593 d31f 390
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall vianezavisan nezavisan
paulinac26
7608 0bec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarn arn
paulinac26
Reposted fromFlau Flau viaarn arn
paulinac26
Reposted fromsilence89 silence89 viaarn arn
paulinac26
6419 010e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaarn arn
paulinac26
8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy viaarn arn
paulinac26
6090 ce00 390
Reposted fromteijakool teijakool viaarn arn

March 29 2018

paulinac26
paulinac26
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoversensitive oversensitive
paulinac26
paulinac26
paulinac26
2606 3358 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoversensitive oversensitive
paulinac26
paulinac26
1731 d7bb 390
Reposted fromsarazation sarazation vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl